หน้าแรก   ||    ความเป็นมา   ||    บทบาท Q อาสา   ||     รายชื่อผู้ผ่านการอบรม Q อาสา
>
     
  โครงการฝึกอบรม Q อาสา  
     
  หลักการและเหตุผล  
     
 
               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายที่สำคัญ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 คือ การพัฒนา “เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer โดยมี Smart Officer เป็นเพื่อนคู่คิด” ซึ่ง Smart Farmer คือ เกษตรกรที่มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร
               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดทำโครงการ Q อาสา ขึ้น โดยสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอาหารและการจัดการกระบวนการผลิตในฟาร์ม และอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ นิสิต/นักศึกษา สาขาเกษตร บุคลากรทางการศึกษาด้านการเกษตร เจ้าหน้าที่ภาครัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตพืชอาหาร ซึ่งเรียกว่า Q อาสา เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยอาหารและการจัดการกระบวนการผลิตในฟาร์ม เตรียมความพร้อมเป็นที่ปรึกษาเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้ตรวจประเมินภายในของกลุ่มเกษตรกร และสามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมินได้                ด้วยความสำคัญดังกล่าว การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Q อาสา มุ่งสู่การพัฒนา Smart Farmer จะช่วยสนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอการรับรอง GAP และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้
 
     
  วัตถุประสงค์  
     
  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการจัดการระบบ การผลิตที่ดีในการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP
2. เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มุ่งสู่การเป็น Smart Farmer
3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย Q อาสา และสามารถถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชอาหารปลอดภัย แก่ผู้อื่นได้
 
     
  กลุ่มเป้าหมาย  
     
                 เกษตรกรและผู้เข้ารับการอบรมอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถพัฒนาเป็น Smart Farmer ได้  
     
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  (จำนวน 10 รุ่นๆ ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน)  
     
  1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 รุ่น  50 คน
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 รุ่น  100 คน
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 รุ่น  100 คน
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (คณะวิทย์ฯ)  2 รุ่น  100 คน
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สถาบันวิจัยฯ) 2 รุ่น  100 คน
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 รุ่น  50 คน
 
     
  งบประมาณ  
     
                 ใช้เงินงบประมาณของสำนักส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
     
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 
     
  1. ผู้ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการจัดการระบบการผลิตที่ดีในการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP
2. มีเครือข่าย Q อาสา ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้าน GAP พืชอาหาร และให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นได้
3. ยกระดับเกษตรกรให้มีคุณสมบัติเป็น Smart Farmer
 
     
     
 
 ITC ACFS © Copyright 2011 All right reserved.
 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)