หน้าแรก   ||    ความเป็นมา   ||    บทบาท Q อาสา   ||     รายชื่อผู้ผ่านการอบรม Q อาสา
     
  Q อาสา มีบทบาทในการเพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร  
     
   
     
     
  1. ถ้าทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต (เกษตรกร) ที่คำนึงถึงข้อกำหนดต่างๆ และทำการผลิตตามระบบ GAP แล้ว ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการผลิตที่ดีและปลอดภัย และสามารถตรวจประเมินตนเองได้ และร่วมกันผลักดันหาแนวทางให้ร่วมกันผลิตแบบกลุ่ม
2. ถ้าอยู่ในระบบกลุ่มอยู่แล้ว ก็สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นที่ปรึกษากลุ่ม หรือเป็นผู้ตรวจประเมินภายในและพัฒนาระบบบริหารกลุ่มให้เข้มแข็ง
3. ถ้าทำงานอยู่ในจุดรวบรวมหรือโรงคัดบรรจุ ก็สามารถคิดและวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้นได้ ตลอดจนหาแนวทางป้องกันแก้ไข เพื่อให้ผลผลิตปลอดภัยและมีคุณภาพ
4. ถ้าทำงานในบทบาทของเจ้าหน้าส่งเสริม ก็สามารถให้คำปรึกษาแนวทางการผลิตตามระบบ GAP ที่ถูกต้อง แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ได้
5. สามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจประเมิน เพื่อสนับสนุนหน่วยรับรองได้
 
     
     
     
 
 ITC ACFS © Copyright 2011 All right reserved.
 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)