ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อมาตรฐานสากลที่เป็นไปตามมาตรฐานบังคับ
   (ฉบับที่ 2)   [ ฉบับภาษาไทย / ฉบับภาษาอังกฤษ ]

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อมาตรฐานสากลที่เป็นไปตามมาตรฐานบังคับ
   [ ฉบับภาษาไทย / ฉบับภาษาอังกฤษ ]

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการรับรองความสามารถของหน่วยตรวจสินค้าเกษตรและอาหาร ขอบข่าย ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร (ACFS-CSSA-R-SD22 rev.00)

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการรับรองความสามารถของหน่วยรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ขอบข่าย ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษต (ACFS-CSSA-R-SD21 rev.00)

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าและการแจ้งการส่งออก หรือนำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกาตรและอาหารแห่งชาติ

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานหลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการรับรองมาตรฐานผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานหลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง:ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานหลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าข้าว

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นใบคำขออนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรและสถานที่แจ้งการส่งออก หรือ นำเข้าสินค้าเกษตรตามาตรฐานบังคับ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง แบบบันทึกสรุปข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และความเห็นคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด แบบหนังสือแจ้งการเปรียบเทียบปรับ แบบบันทึกคำให้การ แบบบัญชีของกลาง แบบบันทึกการเปรียบเทียบปรับ และแบบบันทึกประวัติผู้ต้องหา

     แบบบันทึก สรุปข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และความเห็นคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด แบบหนังสือแจ้งการเปรียบเทียบปรับ แบบบันทึกคำให้การ แบบบัญชีของกลาง แบบบันทึกการเปรียบเทียบปรับ และแบบบันทึกประวัติผู้ต้องหา

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราการเปรียบเทียบปรับ และคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เฉพาะการเปรียบเทียบปรับ

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบบันทึกการตรวจสถานที่ทำการ/สถานที่เก็บ/ยานพาหนะ ของผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย หรือผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

     แบบบันทึก การตรวจสถานที่ทำการ/สถานที่เก็บ/ยานพาหนะ ของผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย หรือผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบบันทึกการตรวจสถานที่ทำการ/ห้องปฏิบัติการ ของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

     แบบบันทึก การตรวจสถานที่ทำการ/ห้องปฏิบัติการ ของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบบันทึกการยึด หรืออายัด และแบบบันทึกการถอนอายัด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551

     แบบบันทึก การยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551

     แบบบันทึก การถอนอายัดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทํารายงานผลการดําเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กําหนดรหัสในการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของมาตรฐานสินค้าเกษตร

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 2)

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้า แบบหนังสือแจ้งการส่งออกหรือนําเข้า และแบบใบรับแจ้งการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กําหนดแบบคําขอรับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการรับรองความสามารถของหน่วยรับรองสินค้าเกษตรและอาหารขอบข่ายเกษตรอิทรีย์

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข การรับรองความสามารถของหน่วยรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข การกำหนดจำนวนสาขาที่ต้องได้รับการตรวจประเมินในกรณีที่หน่วยรับรอง/หน่วยตรวจมีหลายสาขา

 ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข การรับรองความสามารถของหน่วยรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ขอบข่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์