การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับตราอนุบัญญัติ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551

ความเป็นมา

          ด้วยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีผลใช้บังคับไปเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ และโดยที่พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรดำเนินการในการออกอนุบัญญัติเพื่อใช้บังคับกับผู้เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย นั้น

          สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติในฐานะเป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างอนุบัญญัติขึ้นเพื่อบังคับใช้กับผู้เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

          สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจึงขอความกรุณาท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหากมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างอนุบัญญัติดังกล่าวโปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างอนุบัญญัติด้านล่างนี้ เพื่อสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจะได้นำความคิดเห็นดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับตราอนุบัญญัติฯ


          ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แบบเสนอข้อคิดเห็น


ขอความกรุณาผู้เข้าชมเว็บไซต์ โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับความคิดเห็นข้างล่าง
          ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตราอนุบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.๒๕๕๑
          * * เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแบบฟอร์มขอรับความคิดเห็นมาที่
          กลุ่มนิติการ สำนักเลขานุการกรม โทร.02-561-2277 #1177 โทรสาร 02-561-2212

          กรอกข้อมูลแบบฟอร์มขอรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตราอนุบัญญัติฯ แบบออนไลน์


หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มนิติการ สำนักเลขานุการกรม
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โทร.02-561-2277 #1177 โทรสาร 02-561-2212