การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.๒๕๕๑ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ความเป็นมา

          สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑

          สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจึงขอความกรุณาท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหากมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว  โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจะได้นำความคิดเห็นดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.๒๕๕๑


          ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แบบเสนอข้อคิดเห็น


ขอความกรุณาผู้เข้าชมเว็บไซต์ โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับความคิดเห็นข้างล่าง
          ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.๒๕๕๑
          * * เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแบบฟอร์มขอรับความคิดเห็นมาที่
          กลุ่มนิติการ สำนักเลขานุการกรม โทร.02-561-2277 #1177 โทรสาร 02-561-2212

          กรอกข้อมูลแบบฟอร์มขอรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตราอนุบัญญัติฯ แบบออนไลน์


หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มนิติการ สำนักเลขานุการกรม
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โทร.02-561-2277 #1177 โทรสาร 02-561-2212