คู่มือการให้บริการประชาชน ของ มกอช.คู่มือ : ด้านการตรวจสอบและรับรอง

    1. คู่มือ เรื่อง การขออนุญาต การต่ออายุ การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และการย้ายสถานที่ทำการของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
       - คู่มือ ภาษาไทย       [ Download ]
       - คู่มือ ภาษาอังกฤษ   [ Download ]

      แบบฟอร์ม
       - มกษ.12 (ไฟล์ มกษ.12)     [ Download ]
       - มกษ.14 (ไฟล์ มกษ.14)     [ Download ]
       - มกษ.15 (ไฟล์ มกษ.15)     [ Download ]
       - มกษ.16 (ไฟล์ มกษ.16)     [ Download ]

    2. คู่มือ เรื่อง การขึ้นทะเบียน การต่ออายุ และการเพิ่มขอบข่ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
       - คู่มือ ภาษาไทย       [ Download ]
       - คู่มือ ภาษาอังกฤษ   [ Download ]

      แบบฟอร์ม
       - ใบสมัครขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ     [ Download ]


คู่มือ : ด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ

    1. คู่มือ เรื่อง การขออนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ และการขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต การขอย้ายสถานที่ทำการ
       - คู่มือ ภาษาไทย       [ Download ]
       - คู่มือ ภาษาอังกฤษ   [ Download ]


    2. คู่มือ เรื่อง การแจ้งการส่งออก และนำเข้า
       - คู่มือ ภาษาไทย       [ Download ]
       - คู่มือ ภาษาอังกฤษ   [ Download ]