คู่มือการให้บริการประชาชน ของ มกอช.คู่มือ : ด้านการตรวจสอบและรับรอง

    1. คู่มือ เรื่อง การขออนุญาต การต่ออายุ การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และการย้ายสถานที่ทำการของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

    2. คู่มือ เรื่อง การขึ้นทะเบียน การต่ออายุ และการเพิ่มขอบข่ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ


คู่มือ : ด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ

    1. คู่มือ เรื่อง การขออนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ และการขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต การขอย้ายสถานที่ทำการ

    2. คู่มือ เรื่อง การแจ้งการส่งออก และนำเข้า