ผู้บริหารปัจจุบัน

News and updates landing

ผู้บริหารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ปัจจุบัน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์
ตำแหน่ง : เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ชื่อ-นามสกุล : นายวิทวัสก์ สาระศาลิน
ตำแหน่ง : รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ


1 [2]