รายชื่อหน่วยรับรอง (CB)

  ขอบข่าย เกษตรอินทรีย์ (Organic)
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1021/16พืช
2. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม้โจ้ACFS 1023/17พืช
  ขอบข่าย GMP / HACCP
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1012/17ISIC Code 15
ISIC Code 0122
2. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัดACFS 1013/17ISIC Code 15
3. บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัดACFS 1014/17ISIC Code 15
ISIC Code 2520
4. สำนักรับรองระบบคุณภาพ(สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)ACFS 1015/16ISIC Code 15
ISIC Code 2520
5. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ACFS 1016/17ISIC Code 15
6. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิACFS 1017/16ISIC Code 15
ISIC Code 012
7. บริษัท ทูฟ นอร์ด(ประเทศไทย) จำกัดACFS 1018/16ISIC Code 15
ISIC Code 2520
8. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1021/17ISIC Code 15
9. บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1024/16ISIC Code 15
ISIC Code 552
  ขอบข่าย การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กรมประมงACFS 1001/15ประมง
2. กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าวACFS 1009/15พืช
3. บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัดACFS 1012/15พืช
4. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)ACFS 1020/15พืช
5. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1021/16พืช
ประมง
6. บริษัท วูฟแกงค์ พล์าท (ประเทศไทย) จำกัด ACFS 1022/15ประมง
7. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม้โจ้ACFS 1023/17 พืช
  ขอบข่าย ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (FSMS)
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัดACFS 1012/17Cluster Food and feed processing :
Category C
Category D
2. สำนักรับรองระบบคุณภาพ(สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)ACFS 1015/15Cluster Food and feed processing :
Category C
3. บริษัท ทูฟ นอร์ด(ประเทศไทย) จำกัดACFS 1018/16Cluster Food and feed processing :
Category C
Category D
Cluster Auxiliary services (Category : I)
  ขอบข่าย ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร (Agricultural Produce or Product)
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1021/16-