การจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)


               การจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ในการรับรองระบบงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน การอุทธรณ์ให้แก่ผู้รับบริการ คือ หน่วยรับรอง หน่วยตรวจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นการสร้างช่องทางการเข้าถึงและสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
               โดย มกอช. ได้จัดทำ SLA ขึ้นเพื่อเป็นข้อกำหนดของการให้บริการการร้องเรียน การอุทธรณ์ และติชมการบริการรับรองระบบงานประกอบด้วย (1) ขั้นตอนการร้องเรียน/อุทธรณ์ และติชม และ (2) ข้อตกลงถึงระดับคุณภาพของบริการที่ มกอช. มีให้แก่ผู้ใช้บริการ
               1. ขั้นตอนการร้องเรียน/อุทธรณ์ และติชม
               2. ข้อตกลงถึงระดับคุณภาพของบริการที่ มกอช. มีให้แก่ผู้ใช้บริการ
               3. ระบบยื่นคำร้องเรียน/อุทธรณ์ และติชม ผ่านเว็บไซต์ (Online)