ระบบเอกสาร Codex

1. Alinorm/REP

                  เป็นรายงานการประชุม Codex Committee สาขาต่างๆ ซึ่งทุกการประชุมจักต้องนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการ

                  เอกสารคณะกรรมาธิการ

                  รายงานคณะกรรมาธิการ

               ตัวอย่างเอกสาร REP17/CAC (17 คือ ปี คศ. CAC คือ สาขา)


2. CX

               เป็นเอกสารพิจารณาในการประชุม Codex Committee สาขาต่างๆ

               ตัวอย่างเอกสาร CX/FFV 17/20/1

                      CX = Codex

                      FFV = Fresh Fruits and Vegetables (ชื่อสาขา Codex Committee)

                      17 = ปี คศ.ที่มีการประชุม Codex Committee สาขานั้นๆ (ไม่ใช่ปีที่จัดทำเอกสาร)

                      20 = ครั้งที่

                      1 = ลำดับของเอกสารนั้นๆ


3. CL

               ย่อจาก Circular Letter เป็นหนังสือเวียนขอข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

               ตัวอย่างรหัสเอกสาร CL 2018/28-FA

                      CL = circular letter

                      2018 = ปีที่จัดทำเอกสาร

                      28 = ลำดับเอกสาร

                      FA = Food Additives (ชื่อสาขา Codex Committee)

               ตัวอย่างรหัสเอกสาร CL 2018/18/OCS-MAS

                      CL = circular letter

                      2018 = ปีที่จัดทำเอกสาร

                      18 = ลำดับเอกสาร

                      OCS = ระบบแสดงความเห็นผ่านทางออนไลน์

                      MAS = Methods of Analysis and Sampling (ชื่อสาขา Codex Committee)


  การเผยแพร่เอกสารของ Codex

การเผยแพร่เอกสารของ Codex

             Codex จะเผยแพร่เอกสารต่างๆ ได้แก่ รายงานการประชุม ระเบียบวาระการประชุม มาตรฐาน กำหนดการประชุม Codex ฯลฯ แก่จุดติดต่อ (Codex Contact Point) แต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทย ได้แก่ สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

               เอกสาร Codex สามารถค้นหาได้จาก website ของ Codex ดังนี้ http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/en/