ระบบเอกสาร Codex
 1. Alinorm

                 เป็นรายงานการประชุม Codex Committee สาขาต่างๆ ซึ่งทุกการประชุมจักต้องนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการ

                 เอกสารคณะกรรมาธิการ

                 รายงานคณะกรรมาธิการ

 2. CX

                 เป็นเอกสารพิจารณาในการประชุม Codex Committee สาขาต่างๆ

                 ตัวอย่างเอกสาร CX/GP97/1 CX/GP97/2 CX/GP97/3

                        CX = Codex

                        GP = General Principle (ชื่อสาขา Codex Committee)

                        97 = ปีที่มีการประชุม Codex Committee สาขานั้นๆ (ไม่ใช่ปีที่จัดทำเอกสาร)

                        1,2,3 = ลำดับของเอกสารนั้นๆ

                 ข้อยกเว้น สำหรับเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้เติมครั้งที่ประชุมหลังปีที่ประชุมด้วย เช่น CX/EXEC 97/44/1

 3. CL

                 ย่อจาก Circular Letter เป็นหนังสือเวียนขอข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

                 ตัวอย่างรหัสเอกสาร CL 1997/18-FL

                        CL = circular letter

                        1997 = ปีที่จัดทำเอกสาร

                        18 = ลำดับเอกสาร

                        FL = Food Labelling (ชื่อสาขา Codex Committee)

 การเผยแพร่เอกสารของ Codex

                 Codex จะเผยแพร่เอกสารต่างๆ ได้แก่ รายงานการประชุม ระเบียบวาระการประชุม มาตรฐาน กำหนดการประชุม Codex ฯลฯ แก่จุดติดต่อ (Codex Contact Point) แต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทย ได้แก่ สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

                 เอกสาร Codex สามารถค้นหาได้จาก website ของ Codex ดังนี้ http://www.codexalimentarius.net

Codex Thailand
For further information on the activities of Codex Thailand, please contact :
National Codex Contact Point
Office of Commodity and System Standards สำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
Ministry of Agriculture and Cooperative กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
50 Phahonyothin Rd., Ladyao Chatuchak Bangkok 10900 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel. (66) 0 2561 2277 Ext. 1421, 1422 โทรศัพท์ (66) 0 2561 2277 ต่อ 1421, 1422
Fax. (66) 0 2561 3357  Email : codex@acfs.go.th โทรสาร 0 2561 3357  อีเมล์ : codex@acfs.go.th