ความเป็นมา
  วัตถุประสงค์
  สมาชิก
  โครงสร้าง
  ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐาน
  หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐาน Codex
  ระบบเอกสาร Codex
  Meeting/Event
  Current Official Standards
  Pesticide MRLs
  Veterinary Drugs MRLs
  General Standard for Food Additives
  คู่มือวิธีค้นหา ข้อกำหนดวัถุเจือปนอาหารตามมาตรฐาน Codex General Standard for Food Additives หรือ GSFA