วัตถุประสงค์

                 Codex มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศให้เป็นมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในด้านการค้าระหว่างประเทศ

 อำนาจหน้าที่ของ CAC

                 1.ดำเนินการเพื่อปกป้องคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในด้านการค้าระหว่างประเทศ

                 2.ดำเนินงานร่วมกับองค์กรระหว่างรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่ใช่ระหว่างรัฐ ในงานที่เกี่ยวกับมาตรฐานอาหาร

                 3.จัดลำดับความสำคัญ ริเริ่ม และให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมร่างมาตรฐานของโคเด็กซ์ โดยผ่านหรืออาศัยความช่วยเหลือจากองค์การอื่นที่เหมาะสม

                 4.รับรองมาตรฐานของโคเด็กซ์ที่จัดทำขึ้นตามข้อ 3. และประกาศใช้เป็นมาตรฐานภูมิภาคหรือมาตรฐานสากล

                 5.ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานโคเด็กซ์ที่ประกาศใช้แล้วตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนา

Codex Thailand
For further information on the activities of Codex Thailand, please contact :
National Codex Contact Point
Office of Commodity and System Standards สำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
Ministry of Agriculture and Cooperative กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
50 Phahonyothin Rd., Ladyao Chatuchak Bangkok 10900 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel. (66) 0 2561 2277 Ext. 1421, 1422 โทรศัพท์ (66) 0 2561 2277 ต่อ 1421, 1422
Fax. (66) 0 2561 3357  Email : codex@acfs.go.th โทรสาร 0 2561 3357  อีเมล์ : codex@acfs.go.th