โครงสร้างของ Codex

                 1. คณะกรรมาธิการ (Codex alimentarius Commission - CAC) ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิก Codex ทุกประเทศ รวมทั้งประเทศที่เป็นสมาชิกของ FAO หรือ WHO คณะกรรมาธิการจะแต่งตั้งประธาน (Chairperson) และรองประธาน 3 คน (Vice-Chairpersons) จากผู้แทนของประเทศสมาชิก

                 2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมาธิการ (Chaiperson) รองประธานคณะกรรมาธิการ 3 คน (Vice-Chairpersons) และผู้แทนภูมิภาค (Geographic Representative) รวม 7 ภูมิภาค ได้แก่ แอฟริกา (Africa) เอเชีย (Asia) ยุโรป (Europe) ละตินอเมริกาและแคริบเบียน (Latin America and the Caribbean) ตะวันออกใกล้ (Near East) อเมริกาเหนือ (North America) และแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ (South-West Pacific) และผู้ประสานงานกลุ่มภูมิภาค (Regional Coordinator) รวม 6 ภูมิภาค ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรป ละตินอเมริกาและแคริบเบียน อเมริกาเหนือและแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ (North America and the South-West Pacific) และตะวันออกใกล้ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ สามารถเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารได้ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง

                 3. คณะกรรมการสาขา (Codex Committees) Codex แต่งตั้งคณะกรรมการสาขาต่าง ๆ เพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานอาหาร Codex ได้แก่

                     3.1 คณะกรรมการสาขาที่ทำงานเกี่ยวกับอาหารที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป (General Subject Committees) มีทั้งหมด 9 สาขา

                             - หลักการทั่วไป (General Principles)

                             - วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives)

                             - สารปนเปื้อน (Contaminants)

                             - สุขลักษณะอาหาร (Food Hygiene)

                             - ฉลากอาหาร (Food Labelling)

                             - วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง (Methods of Analysis and Sampling)

                             - สารพิษตกค้าง (Pesticide Residues)

                             - ยาสัตว์ตกค้าง (Residues of Veterinary Drugs in Foods)

                             - ระบบตรวจสอบและการออกใบรับรองสินค้านำเข้าและส่งออก (Food Import and Export Inspection and Certification Systems)

                     3.2 คณะกรรมการสาขาที่ทำงานเกี่ยวกับอาหารที่เป็นสินค้า (Commodity Committee) มีทั้งหมด 12 สาขา

                             - โภชนาการและอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (Nutrition and Foods for Special Dietary Uses)

                             - ธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง และถั่ว (Cereals, Pulses and Legumes)

                             - ผลิตภัณฑ์โกโก้ และช็อกโกแลต (Cocoa Products and Chocolate)

                             - ไขมันและน้ำมัน (Fats and Oils)

                             - สัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Fish and Fishery Products)

                             - นม และผลิตภัณฑ์นม (Milk and Milk Products)

                             - สุขลักษณะเนื้อ (Meat Hygiene)

                             - น้ำแร่ธรรมชาติ (Natural Mineral Waters)

                             - ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ (Processed Fruits and Vegetables)

                             - น้ำตาล (Sugars)

                             - โปรตีนจากพืช (Vegetable Proteins)

                             - ผักและผลไม้สด (Fresh Fruits and Vegetables)

                     3.3 คณะกรรมการประสานงานกลุ่มภูมิภาค (Regional Coordinating Committees) มีทั้งหมด 6 กลุ่มภูมิภาค โดย CAC แต่งตั้งผู้ประสานงานกลุ่ม (Regional Coordinator) จากประเทศที่ได้รับเลือกจากลุ่มภูมิภาค ประเทศที่ได้รับเลือกจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานกลุ่มภูมิภาคด้วย

                     3.4 คณะกรรมการเฉพาะกิจ (AD Hoc Intergovernmental Task Forces) มีทั้งหมด 3 คณะ

                             - อาหารที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพ (Foods Derived from Biotechnology)

                             - เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance)

                             - อาหารแช่เยือกแข็ง (Processing and Handling of Quick Frozen Foods)

                     
Codex Thailand
For further information on the activities of Codex Thailand, please contact :
National Codex Contact Point
Office of Commodity and System Standards สำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
Ministry of Agriculture and Cooperative กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
50 Phahonyothin Rd., Ladyao Chatuchak Bangkok 10900 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel. (66) 0 2561 2277 Ext. 1421, 1422 โทรศัพท์ (66) 0 2561 2277 ต่อ 1421, 1422
Fax. (66) 0 2561 3357  Email : codex@acfs.go.th โทรสาร 0 2561 3357  อีเมล์ : codex@acfs.go.th