งานด้านการตรวจสอบและรับรอง


คู่มือประชาชน

    1. คู่มือ เรื่อง การขออนุญาต การต่ออายุ การขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และการย้ายสถานที่ทำการของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

    2. คู่มือ เรื่อง การขึ้นทะเบียน การต่ออายุ และการเพิ่มขอบข่ายการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ


การให้บริการออกใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน

    1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

    2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร


เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ

     เรื่อง การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

     เรื่อง การรับรองระบบงานของ มกอช.

     เรื่อง การรับรองระบบงานขอบข่าย GROBAL G.A.P.

     เรื่อง การรับรองระบบงานหน่วยตรวจ ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร

     เรื่อง มกอช. กับการรับรองระบบงานหน่วยรับรอง ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร

     เรื่อง การตรวจประเมินเพื่อการรับรองความสามารถของหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ สินค้าเกษตรและอาหาร

     เรื่อง การขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรอง กรุณาติดต่อ:
กองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โทร. 0 2561 2277โทรสาร 0 2579 8371 E-mail : cssacc@acfs.go.th