ข้อมูล FAQ :  มาตรฐาน  |  การรับรอง  |  กฎหมายระเบียบ  |  ความรู้ทั่วไป  |  พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร  |  ค้นหา | ช่วยเหลือ? | 
 หมวดหมู่ :: กฎหมายระเบียบ    >>  เรื่อง :: ภาษี
คำถาม :
 
  สินค้านำเข้ามาแล้วพบว่ามีสินค้าที่ชำรุดและสามารถเปลี่ยนสินค้าดังกล่าวกับผู้ผลิตได้ สินค้าที่เปลี่ยนเมื่อนำเข้ามาจะต้องเสียภาษีนำเข้าหรือไม่ ถ้าต้องชำระ จะขอลดหย่อนอัตราภาษีได้หรือไม่ หรือต้องดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ :
 
กรณีนำสินค้าเข้ามาแทนสินค้าเดิม สินค้าที่นำเข้าจะต้องชำระอากรตามชนิดและอัตราอากร ตามประเภทพิกัดของสินค้านั้น สำหรับการขอสิทธิลดหย่อนค่าภาษีอากร เนื่องจากเป็นการนำเข้ามาทดแทนสินค้าชำรุดที่นำเข้าก่อนหน้านั้น ไม่อาจกระทำได้เพราะไม่มีประกาศหรือคำสั่งให้ลดหย่อนภาษีอากร และสินค้านี้เป็นการนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยปกติ
สำหรับสินค้าที่ชำรุดหรืออาจจะผิดรุ่น ผู้นำเข้าสามารถส่งคืนให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายและขอคืนค่าภาษีอากรที่ชำระไว้ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กรมศุลกากรกำหนด ว่าด้วยการคืนอากรตามมาตรา 19 ( Re-Export ) สินค้านอกอารักขาศุลกากร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ การคืนอากรตามาตรา 19 (Re-export)
   
 เเหล่งที่มา : กรมศุลกากร   
     Add To Print        Send To Friend