ข้อมูล FAQ :  มาตรฐาน  |  การรับรอง  |  กฎหมายระเบียบ  |  ความรู้ทั่วไป  |  พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร  |  ค้นหา | ช่วยเหลือ? | 
 หมวดหมู่ :: ความรู้ทั่วไป    >>  เรื่อง :: การตรวจสอบย้อนกลับ
คำถาม :
 
  การตรวจสอบย้อนกลับ GMOs หมายถึงอะไร
คำตอบ :
 
การตรวจสอบย้อนกลับ GMOs หมายถึง ความสามารถในตรวจสอบ GMOs หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจาก GMOs ในทุกขั้นตอนของการวางจำหน่ายในท้องตลาดตลอดห่วงโซ่ของการผลิตและกระจายผลผลิต
   
 เเหล่งที่มา : มกอช.   
     Add To Print        Send To Friend