ข้อมูล FAQ :  มาตรฐาน  |  การรับรอง  |  กฎหมายระเบียบ  |  ความรู้ทั่วไป  |  พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร  |  ค้นหา | ช่วยเหลือ? | 
 หมวดหมู่ :: ความรู้ทั่วไป    >>  เรื่อง :: องค์การและข้อตกลงระหว่างประเทศ
คำถาม :
 
  AFTA คืออะไร
คำตอบ :
 
ย่อมาจาก ASEAN Free Trade Area หมายถึง เขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมให้การค้าขายระหว่างกันในอาเซียนเป็นไปอย่างเสรีและดำเนินการลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างกันลงเหลือร้อยละ 0-5 ภายใน 9 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2536 และสิ้นสุดวันที่ 1 มกราคม 2545 รวมทั้งยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษีเมื่อมีการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีระหว่างกัน ทั้งนี้ยกเว้นเวียดนาม ลาว พม่าและกัมพูชา ซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนช้ากว่าสมาชิกอื่นๆ จึงได้รับการผ่อนผันให้ เวียดนามลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0-5 ภายใน ปี 2549 ส่วน ลาวและพม่าภายในปี 2551 และกัมพูชา ภายในปี 2553
   
 เเหล่งที่มา : มกอช.   
     Add To Print        Send To Friend