ข้อมูล FAQ :  มาตรฐาน  |  การรับรอง  |  กฎหมายระเบียบ  |  ความรู้ทั่วไป  |  พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร  |  ค้นหา | ช่วยเหลือ? | 
 หมวดหมู่ :: ความรู้ทั่วไป    >>  เรื่อง :: องค์การและข้อตกลงระหว่างประเทศ
คำถาม :
 
  ASEAN  คืออะไร
คำตอบ :
 
ASEAN ย่อมาจากคำว่า Association of Southeast Asain Nations หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรซึ่งถือกำเนิดตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ตามเจตนารมณ์ของผู้นำประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย ที่จะทำให้มีการรวมกลุ่มและร่วมมือกันเสริมสร้างให้ภูมิภาคมีสันติภาพ อันนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งต่อมาบรุไนดารุสซาลามได้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 6 ในปี 2547 เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 7 ในปี 2538 และลาวกับพม่าเข้าเป็นสมาชิกพร้อมกันเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และสุดท้ายกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกในปี 2542 ทำให้ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวม 10 ประเทศ
   
 เเหล่งที่มา : มกอช.   
     Add To Print        Send To Friend