ข้อมูล FAQ :  มาตรฐาน  |  การรับรอง  |  กฎหมายระเบียบ  |  ความรู้ทั่วไป  |  พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร  |  ค้นหา | ช่วยเหลือ? | 
 หมวดหมู่ :: พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร    >>  เรื่อง :: การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร
คำถาม :
 
  สามารถสืบค้นข้อมูลการบริโภคอาหารของคนไทยได้จากไหน
คำตอบ :
 
จากเว็บไซด์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ตามเว็บลิงค์ http://consumption.acfs.go.th/index.php?content=logout โดยผู้ขอใช้บริการจะต้องลงทะเบียนผู้ใช้งาน เพื่อสร้างบันชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านก่อน
   
 เเหล่งที่มา : มกอช.   
     Add To Print        Send To Friend