ข้อมูล FAQ :  มาตรฐาน  |  การรับรอง  |  กฎหมายระเบียบ  |  ความรู้ทั่วไป  |  พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร  |  ค้นหา | ช่วยเหลือ? | 
 หมวดหมู่ :: การรับรอง    >>  เรื่อง :: เครื่องหมายตัว Q
คำถาม :
 
  สินค้าที่มีเครื่องหมายตัว  Q   ต่างกับเครื่องหมายอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขอย่างไร
คำตอบ :
 
เครื่องหมายอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขเป็นการรับรองอาหารตั้งแต่สถานที่จัดจำหน่าย (ตลาด) จนถึงมือผู้บริโภคภายในประเทศ ส่วนเครื่องหมายตัว Q ของกระทรวงเกษตรฯ เป็นการรับรองสินค้าตั้งแต่ระบบการผลิตไปจนถึงตลาดซึ่งส่วนใหญ่ให้การรับรองกับสินค้าที่ส่งออกต่างประเทศ
   
 เเหล่งที่มา : มกอช   
     Add To Print        Send To Friend