สถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย(ThaiGAP)


             กรมวิชาการเกษตร

                      - มาตรฐาน GAP กรมวิชาการเกษตร


             กรมประมง

                      - มาตรฐาน GAP กรมประมง


             สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

                      - ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน