รายชื่อหน่วยตรวจ (IB)

  ขอบข่าย การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัดACFS IB 1012/17ปศุสัตว์
2. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดACFS IB 1021/17ปศุสัตว์
พืช
ประมง
3. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม้โจ้ACFS IB 1023/17พืช
4. บริษัท เอ-วัน ฟิวเจอร์ จำกัดACFS IB 1025/16พืช