รายชื่อหน่วยตรวจ (IB)

  ขอบข่าย เกษตรอินทรีย์ (Organic)
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม้โจ้ACFS IB 1023/18พืช
  ขอบข่าย การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัดACFS IB 1012/18ปศุสัตว์
2. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ACFS IB 1021/18พืช
ประมง
3. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม้โจ้ACFS IB 1023/18พืช
4. บริษัท เอ-วัน ฟิวเจอร์ จำกัดACFS IB 1025/16พืช
5. บริษัท ทีพีเอส แอสเซสเม้นท์ โกลบอลกรุ๊ป จำกัดACFS IB 1026/17พืช
6. บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัดACFS IB 1027/17พืช
7. บริษัท นอร์ทเทิร์น ออดิตแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัดACFS IB 1029/19พืช