บริการให้การรับรองห้องปฏิบัติการ (LAB)

ค้นหาบริษัท
:: รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ::
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม
 1. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0001-000 )

 ดร.วิวัฒน์ วินิจฉัยกุล กรรมการผู้จัดการ คุณเอกชาติ นาคาไชย www.foodsafety-lcfa.co.th
02-9406881-3 ต่อ 205 02-9405993

รายละเอียด
 2. ห้องปฏิบัติการทดสอบ สำนักปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กลาง บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0002-000)

 คุณปิยาภรณ์ กัลยาสิริ piyaporn@cargill.com
089-1040777 036-334900 ต่อ 400-404

รายละเอียด
 3. บริษัท พี.ซี.อาร์. มหาลาภ (9999) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0003-000 ) ยกเลิกการขึ้นทะเบียน

 


 
 4. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0004-000)

 คุณนาฎฤดี มีศิลป์ ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการ natruedee-ees@gfpt.co.th www.gfpt.co.th
02-3159441 02-3159400 ต่อ 9441 9756 089-2026506

รายละเอียด
 5. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0005-000)

 คุณดวงรัตน์ Bkf_aftqc@ajinomoto.com
035-350001-4

รายละเอียด
 6. บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0006-000 ) ยกเลิกการขึ้นทะเบียน

 


 
 7. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สระบุรี) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0007-000 )

 คุณพงษธร จันทร namphet@cpf.co.th
083-8539864 036-251970-6 ต่อ 341

รายละเอียด
 8. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0008-000)

 น.ส.อารยา แก้วกิ่ง , น.ส.ปราณี คุณาเวชกิจ Praneek@Chemlabgroup.com Arayak@Chemlabgroup.com
02-7196488-92

รายละเอียด
 9. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0009-000)

 คุณปวันรัตน์ บุญมา , คุณบุษบงค์ Budsabong_y@hotmail.com laboratory_88@sahafarms.com
081-2953186 036-643222 ต่อ 305, 734

รายละเอียด
 10. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เซ้าท์อีสต์ เอเชี่ยน ลาบอราทอรี่ย์ จำกัด (ซีล) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0010-000)

 คุณสุภาวดี วิจารณ์ ผู้จัดการระบบคุณภาพ supawadee@seallab.co.th
02-939-1131-3

รายละเอียด
 11. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0011-000)

 คุณโฉมศิริ ลัภขุนทด alslab@samarts.com
02-2921645 02-2921648

รายละเอียด
 12. บริษัท พัฒนาซีฟู้ดส์ จำกัด (รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0012-000) ยกเลิกการขึ้นทะเบียน

 


 
 13. บริษัท ซี. เอ็ม. วาย. เค จำกัด ยกเลิกการขึ้นทะเบียน

 


 
 14. ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0014-000 )

 คุณเสาวลักษณ์ อรรคนิวาส คุณแสงแข พงษ์ธเนศ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์
081-8690087 036-643211

รายละเอียด
 15. ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันอาหาร ฝ่ายบริการทดสอบ ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0015-000)

 คุณนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา ผู้อำนวยการฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ 081-9180391 www.nfi.or.th
081-9180391 02-8868088 ต่อ 5118

รายละเอียด
1 2 3 4 5 6 7 8 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรอง กรุณาติดต่อ:
กองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โทร. 0 2561 2277 # 1251-1259 โทรสาร 0 2579 8371 E-mail : cssacc@acfs.go.th