บริการให้การรับรองห้องปฏิบัติการ (LAB)

ค้นหาบริษัท
:: รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ::
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม
 46. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0046-000)

 น.ส เสาวลักษณ์ อรรคนิวาส saowalak_akk@hotmail.com
036-643211 ต่อ 241 081-8690087

รายละเอียด
 47. บ. อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จก. ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0047-000 ) ยกเลิกการขึ้นทะเบียน

 


 
 48. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0048-000 )

 คุณศรีวรรณา
053-896131

รายละเอียด
 49. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0049-000 )

 นางดุจดาว เดชดำรงวุฒิ ผู้อำนวยการสาขา www.foodsafety-lcfa.co.th
038-533476-9 ต่อ 501 081-9985573

รายละเอียด
 50. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0050-000 )

 นายคงศักดิ์ สุภาสูรย์ คุณภัทรวรรณ kongsak@omicnet.com
02-2864120

รายละเอียด
 51. บริษัท วูฟแกงค์ พาล์ท (ประเทศไทย) จำกัด ยกเลิกการขึ้นทะเบียน

 


 
 52. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0052-000)

 นางพัชรินทร์ ปรีดาลัมพะบุตร patpreda@nicaonline.com www.foodsafety-lcfa.co.th
074-558871-3

รายละเอียด
 53. ห้องปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0053-000)

 นางมาลัย เมืองน้อย นักวิจัย คุณเปรมรัตน์ ifrmlb@ku.ac.th
02-9428629-35 081-8556613

รายละเอียด
 54. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0054-000 )

 น.ส.นิตยา แย้มมีศรี Nittaya.y@mama.co.th
038-480502 ต่อ 3520 081-7157059

รายละเอียด
 55. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0055-000)

 น.ส. สังวาลย์ หาญกล้า ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ Kmpbiotech@yahoo.com
0-23160965-9 081-7705203

รายละเอียด
 56. บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0056-000 )

 นางอ้อมใจ อินทร์เฉลียว ผู้จัดการคุณภาพ Labss@trrsugar.com
036-359185-6 ต่อ 131 086-3226307

รายละเอียด
 57. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลแห่งประเทศไทย ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0057-000)

 คุณณัชชา สีแก้วน้ำใส natcha.sikaewnamsai@intertek.com
0-2744-5158-62 ต่อ 101,109,203 03-098-1938

รายละเอียด
 58. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0058-000)

 จุรีรัตน์ เทวารัณย์ ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ tnsqc@nisshinthai.com
0-23240564-6

รายละเอียด
 59. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0059-000)

 นางมัณฑณา ดีรักษา ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ tpg@chaveevangroup.com
038-340222 ต่อ 146 082-4091925

รายละเอียด
 60. ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง บางเขน ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0060-000 ) ยกเลิกการขึ้นทะเบียน

 


 
1 2 3 4 5 6 7 8 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรอง กรุณาติดต่อ:
กองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โทร. 0 2561 2277 # 1251-1259 โทรสาร 0 2579 8371 E-mail : cssacc@acfs.go.th