บริการให้การรับรองห้องปฏิบัติการ (LAB)

ค้นหาบริษัท
:: รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ::
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม
 76. บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0076-000 )

 คุณศิริพรรณ sarintip.nunthawhanich@ bms.com
038-939239 089-120-2314

รายละเอียด
 77. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เฮลท์ฟู้ด ครีเอชั่น จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0077-000 )

 นางสิริธร จรัสโชติเสถียร ผู้จัดการคุณภาพ sireethorn_K@yahoo.com
02-5674933 ต่อ184 089-9681745

รายละเอียด
 78. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0078-000 )

 น.ส.พัชรี อังกุระ patcharee@sunif.co.th
02-3855021-4 ต่อ 232 085-1398446

รายละเอียด
 79. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (กบินทร์บุรี) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0079-000 )

 น.ส.พัชรี อังกุระ น.ส.บุญกอง ศรีธรรม patcharee@sunit.co.th
02-3855021-4 037-204439-41 085-1398446

รายละเอียด
 80. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขาลพุบรี) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0080-000 )

 น.ส.มนชิดา รุ่งสาย monchidar@betagro.com
036-638378-9 ต่อ 205 086-668-5105

รายละเอียด
 81. บริษัท ไทยวาฟูดส์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0081-000 )

 นส.อาภาภรณ์ เกตุแก้ว arpaporn@twfp.co.th
034-391014 ต่อ 311 081-2942591

รายละเอียด
 82. ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัทเบทาโกรภาคใต้ จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0082-000)

 นายชูศักดิ์ แสงสินธุ์ น.ส.วรรนภา สิทธิวิชาพร wannapas@betagro.com
074-498548 ต่อ 51 089-4661247

รายละเอียด
 83. ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0083-000 )

 รศ.ดร.ศิริรัตน์ ก๊กผล cufdtest@yahoo.com
02-2187653-4

รายละเอียด
 84. บริษัทซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0084-000)

 นิสากรณ์ นาโควงค์ Nisakornnac@cpram.co.th www.cpram.co.th
02-5991015-9 ต่อ 834 085-0467880

รายละเอียด
 85. ห้องปฏิบัติการบริษัทโอคินอสฟู้ด จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0085-000)

 นางสาวสุวิมล วงศ์ชมภู suwimonw@pakfood.co.th www.pakfood.co.th
034-833803-6 086-3115526

รายละเอียด
 86. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด สาขาสมุทรสาคร ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0086-000)

 นายศักสิทธิ์ สุสเกตุ chutima.sr@cpf.co.th saksit.su@cpf.co.th www.cpf.co.th
034-839597-8 ต่อ 240 08-31102975

รายละเอียด
 87. บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0087-000)

 นางสุชาดา มุ่งปํญญา Qa_pcfoods@hotmail.com http://www.princessfoods.co.th/
053-372901-5 0843735213

รายละเอียด
 88. ห้องปฏิบัติการ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0088-000)

 นางอัมพร คำฟองเครือ www.iqs.mju.ac.th
053-873842

รายละเอียด
 89. บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0089-000)

 คุณเพ็ญนภา กิตติวุฒิเจริญ pennapa@nutrix.co.th www.nutrix.co.th
038-593-116-8 ต่อ 540 089-2262027

รายละเอียด
 90. บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์)จำกัด (รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0090-000)

 คุณยุวนิตา สิริวสุวรรษ Yuwanita.s@primaham-g01.com
037-481-049 037-48-041-6 084-1115761

รายละเอียด
1 2 3 4 5 6 7 8 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรอง กรุณาติดต่อ:
กองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โทร. 0 2561 2277 # 1251-1259 โทรสาร 0 2579 8371 E-mail : cssacc@acfs.go.th