บริการให้การรับรองห้องปฏิบัติการ (LAB)

ค้นหาบริษัท
:: รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ::
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม
 91. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ (รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0091-000)

 คุณกมลทิพย์ คุณนเรศ
02-2947485 ต่อ 2422 081-9081108

รายละเอียด
 92. บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด (รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0092-000)

 คุณสรัญญา เสริมชีพ ผู้จัดการคุณภาพ
086-8180457 038-932900

รายละเอียด
 93. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0093-000)

 นางวลัยกาญจน์ ศุภรทวี
074 587568

รายละเอียด
 94. ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0094-000)

 คุณปารมี เพ็งปรีชา คุณสุมาลี
02-3231672-80 ต่อ 211-2 02-5791121-30 ต่อ 5217

รายละเอียด
 95. ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) (รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0095-000)

 คุณวิลาวัลย์ พงษ์พิทักษ์ คุณสุมาลี แสนพลเมือง
02-3231672-80 ต่อ 221 ,02-3231905 ,02-5791121-30 ต่อ 5217

รายละเอียด
 96. บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฮาร์ดไลน์ (รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ07-29-9999-0096-000)

 นายฐิติณัฐ คงคาลัย
02-8372989

รายละเอียด
 97. บริษัท ที ยู วี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0097-000)

 คุณอภิรดี วงษ์แหวน
02-3261333 ต่อ113

รายละเอียด
 98. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด

 คุณกัลยา มีเนตรี
036-638651-60

รายละเอียด
 99. บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน)( สาขา 6) ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0099-000 )

 คุณอภินันท์ จิตรวิขามผู้จัดการคุณภาพ qa-pak6@pakfood.co.th คุณนันทิยา ทารมาศ
034-834483 ต่อ 561

รายละเอียด
 100. บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด ( รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0100-000 )

 คุณอารีย์ มีสวัสดิ์
038-391531-4 ต่อ 148 086-6359269

รายละเอียด
 101. บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด (รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0101-000 )

 คุณรัศมี มงคลพิทักษ์สุข
035-514333 023840036 ต่อ 1661

รายละเอียด
 102. บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด (สาขาสุพรรณบุรี) (รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0102-000 )

 คุณปิ่นมณี ลิ้มถาวรกิจ
035-514333 081-8133671

รายละเอียด
 103. บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขากบินทร์บุรี (รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0103-000 )

 คุณสายตา คงน้ำ
037-204541 ต่อ 203 092-6164409

รายละเอียด
 104. บริษัท เอ เอฟ อี จำกัด (รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0104-000 )

 


 
 105. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาล บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด (รหัสการขึ้นทะเบียนในใบรับรอง กษ 07-29-9999-0105-000 )

 คุณเปรมใจ ญาณทศศิลป์
034-561188 ต่อ 134 081-8563036

รายละเอียด
1 2 3 4 5 6 7 8 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรอง กรุณาติดต่อ:
กองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โทร. 0 2561 2277 # 1251-1259 โทรสาร 0 2579 8371 E-mail : cssacc@acfs.go.th