ภาพข่าวกิจกรรม

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค

มกอช. เข้าร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญอาเซียนเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเลี้ยงสัตว์ที่ดี (GAHP) เพื่อพิจารณามาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ดีของอาเซียน

มกอช. ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาเซียนสำหรับผลิตผลพืชสวนและพืชอาหารอื่น ครั้งที่ 15

การประชุมคณะกรรมาธิการมาตรการสุขอนามัยพืช (Commission on Phytosanitary Measures-CPM) ครั้งที่ 14

มกอช. เข้าร่วมประชุม Codex Committee on Food Additive ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 ณ เมืองจี่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

มกอช. เป็นผู้แทนไทย ร่วมประชุม Codex Committee on General Principles (CCGP) ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ณ เมืองบอร์โด สาธารณรัฐฝรั่งเศส

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) "การซื้อขายผลไม้คุณภาพสู่ห้างโมเดิร์นเทรด จังหวัดจันทบุรี" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศว่าด้วย เรื่อง นโยบายและหลักการทั่วไปครั้งที่ 31 1/2562 เพื่อพิจารณาท่าทีประเทศไทยในการประชุม CCGP ครั้งที่ 31 ณ ห้องประชุม 351 อาคาร 3 ชั้น 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2562”

มกอช. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ (ไผ่ตง มะพร้าวน้ำหอม และลำไย) จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการเข้าสู่มาตรฐาน GAP พืชอาหาร โดยใช้เครือข่าย Q อาสา

ภาพงานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ Q อาสา ด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ Q อาสา ให้เป็นผู้ตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre auditor) ด้านเกษตรอินทรีย์

ภาพงานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการองค์ความรู้การเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยสำหรับสถานศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนโซนภาคตะวันออก ให้ได้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พืชอาหาร)

การประชุมหารือเรื่องการขยายผลโมเดลบ้านเขวา จังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21