ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

[14 มี.ค.62] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[8 มี.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 19 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[6มี.ค.62]ประกาศการประกวดราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ด้าน GAP/GAqP ให้เป็นที่ยอมรับทางการค้าระหว่างประเทศ ระยะที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[4 มี.ค.62] ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[22 ก.พ.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตรอ์โน๊ตบุคสำหรับโครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก(QR Trace On Cloud) จำนวน 3 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[21ก.พ.62] สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประกาศการประกวดราคาจัดจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ ภายใต้โครงการตรวจสอบเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สดฯ

[18 ก.พ.62] โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ด้าน GAP/GAqP ให้เป็นที่ยอมรับทางการค้าระหว่างประเทศ ระยะที่1

[18 ก.พ.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

[12 ก.พ.62]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรางหลอดไฟ อาคาร 3 ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[8 ก.พ.62]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาร 3 ชั้น 5

[28 ม.ค.62] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ.2562 จ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก และผลไม้สด

[25 ม.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการนำมาตรฐานหลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของประเทศไทยไปปฏิบัติใช้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[22 ม.ค.62]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคสำหรับโครงการอบรมการใช้งาน ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ฯ และเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGT Farm) สำหรับสนับสนุนงานแปลงใหญ่จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[22 ม.ค.62] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตรอ์โน๊ตบุคสำหรับโครงการจัดอบรมการใช้งาน ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[21 ม.ค.62] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ด้าน GAP/GAqP ให้เป็นที่ยอมรับทางการค้าระหว่างประเทศ ระยะที่ 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61