ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการ จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว ผ่านสื่อโทรทัศน์

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารปลอดภัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางโครงการ ซื้อสินค้าเกษตร(สดและ/หรือแปรรูป)

ประกาศราคากลางโครงการ วิเคราะห์ออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร

ประกาศราคากลางโครงการ จ้างย้ายและปรับปรุงสาย LAN และเก็บสายไฟฟ้าพร้อมเต้าเสียบ

ประกาศราคากลางโครงการ จ้างประชาสัมพันธ์โครงการอาหารปลอดภัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลางโครงการ จ้างตรวจประเมินระบบ GMP (มกษ 4702-2557) ภายใต้โครงการสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรได้รับการรับรองตามมาตรฐานบังคับ

ประกาศราคากลางโครงการ จ้างพิมพ์โปสเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 เรื่อง

ประกาศราคากลางโครงการ การศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับฟาร์มกุ้งเครย์ฟิช

ประกาศราคากลางโครงการ จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ อสมท. AM 1143 KHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

ประกาศราคากลางโครงการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับการรับรองระบบงาน

ประกาศราคากลางโครงการ ซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัว ของอาคาร 3 มกอช.

ประกาศราคากลางโครงการ ซ่อมแซมหลังดาดฟ้า อาคาร 5 รวมทั้งผนังและหน้าต่างภายนอก อาคาร 5

ประกาศราคากลางโครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ประกาศราคากลางโครงการ จ้างการบริหารจัดการและดูแล FACE BOOK FAN PAGE และสื่อออนไลน์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36