ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการประชารัฐพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรม

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางโครงการศึกษาข้อมูลเพื่อทบทวนมาตรฐานการชันสูตรโรคนิวคาสเซิลและโรคไข้หวัดนกระยะที่ 1

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559 - เดือนมกราคม 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขออนุญาตฯ

ประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศราคากลางโครงการ จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ "คู่มือการคัดแยกเมล็ดถั่วลิสง"

ประกาศราคากลางโครงการ จ้างพิมพ์หนังสือ "GAP พืชอาหาร" เพิ่มเติมครั้งที่ 5

ประกาศราคากลาง โครงการตรวจสอบ เฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศสำนักงานมาตรฐานฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 4 รายการ

ประกาศ มกอช. ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ควบคุมและตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 2

ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำฐานข้อมูลการบริโภคอาหารแบบอิเล็คทรอนิกส์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34