ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพงานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ Q อาสา ด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ Q อาสา ให้เป็นผู้ตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre auditor) ด้านเกษตรอินทรีย์

ภาพงานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการองค์ความรู้การเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยสำหรับสถานศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนโซนภาคตะวันออก ให้ได้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พืชอาหาร)

การประชุมหารือเรื่องการขยายผลโมเดลบ้านเขวา จังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มกอช. ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดบรมนิวาส แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ มกอช. ครั้งที่ 4/2561 เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ และจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับระบบการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011:2018 และข้อกำหนดภาคบังคับ IAF/MD 20”

การสัมมนาเรื่อง “รู้เรื่องนำเข้าและส่งออกสินคาพืชอย่างเข้าใจ นำไปใช้ได้อย่างรู้จริง”

มกอช.ร่วมประชุมผลักดันการรับรองสินค้าฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลระดับโลก

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร

มกอช.ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 มุ่งหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเหตุการณ์ความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ปีที่ 16

สัมมนาสานพลังเครือข่ายสู่แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิบัติภาคเกษตร

มกอช.จัดอบรมหลักสูตรการสร้างผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP และ Organic สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย

การประชุมการจัดทำความเท่าเทียมกันของระบบเกษตรอินทรีย์ไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20