ภาพข่าวกิจกรรม

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และคณะเยื่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) ณ สถาบันอาหาร สะพานพระราม 8 ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศการต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อมาศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานประสานงานกลางมาตรการ SPS(SPS Enquiry Point) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2558

ภาพข่าวงาน การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ประจำปี 2558” เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอต์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 58 ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานขั้นตอนการตรวจสอบถั่วลิสง ในโรงกระเทาะเปลือกถั่วลิสง และสถานที่รวบรวมถั่วลิสงก่อนการส่งออกไปไทย ณ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

ภาพบรรยากาศการประชุมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง: ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2558 ณ แขวงจำปาสัก สปป. ลาว

การประชุม Thailand Quality Conference Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ครั้งที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการองค์ความรู้การเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัยในสถานศึกษาจังหวัดน่าน

ภาพงานการฝึกอบรมการใช้งานระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 403 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรตัวคูณระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 409 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ภาพบรรยากาศการประชุมความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ไทย-เวียดนาม ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ

ภาพบรรยากาศงาน เสวนาวิชาการในงานโครงการเทิดพระเกียรติ"ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"ของ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลสงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศการประชุม Enhancing Capacity of Sanitary and Phytosanitary (SPS)Arranggement to Facilitate Trade in GMS เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 111 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20