ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรตัวคูณระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 409 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ภาพบรรยากาศการประชุมความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ไทย-เวียดนาม ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ

ภาพบรรยากาศงาน เสวนาวิชาการในงานโครงการเทิดพระเกียรติ"ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"ของ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลสงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศการประชุม Enhancing Capacity of Sanitary and Phytosanitary (SPS)Arranggement to Facilitate Trade in GMS เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 111 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ภาพข่าวกิจกรรม การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชไทย-จีน ครั้งที่ 5 โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายวิมล จันทรโรทัย เป็นหัวหน้าคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคฯ ณ รร.แชงกรีล่า เมื่อวันที่10 ก.ค.58

ภาพกิจกรรมงาน “วันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2558” ะหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ภาพบรรยากาศงาน informal CCASIA meeting prior the 38th CAC plenary session Codex Alimentarius Commission ครั้งที่ 38 ระหว่าง 6-11 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ภาพบรรยากาศงาน “วีถีไทยมุสลิม” ปี 2558เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 ที่โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม การเฝ้าระวังสินค้าที่ผ่านการรับรองเครื่องหมาย Q ที่ TOPs Market เมื่อวันที่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558

ภาพข่าวกิจกรรม การมอบหนังสือเสริมความรู้ด้านอาหารศึกษา ชุดเกษตรกรลองทำดู รวม 11 เรื่อง ให้กับเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้งประเทศ

ภาพบรรยากาศ งานแถลงข่าวการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ทวิภาคีว่าด้วยการพัฒนาเมืองแห่งความปลอดภัยสินค้าเกษตร และการจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้สดที่จำหน่ายในตลาดนัด ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558

ภาพบรรยากาศ การจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการเรื่องดินระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2558 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาระหว่างประเทศ ของคณะทำงานร่วม ด้านการเกษตรไทย-ภูฏาน (JAWG) เรื่องการตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในสินค้าผักและผลไม้สด ให้แก่เจ้าหน้าที่ภูฏาน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลช1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20