ข่าวประชาสัมพันธ์

ดันมาตรฐานการแปรรูปสัตว์น้ำเข้าสู่ระบบ GMP สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค

เกษตรฯดันมาตรฐาน “เห็ดฟางโรงเรือน” พัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพ

โครงการพัฒนา GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบเพิ่มศักยภาพการผลิตนมไทยตอบรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มาตรฐานลำไยและระบบการผลิตครบวงจร เพื่อผลิตผลที่มีคุณภาพ

มกอช.เร่งช่วยผู้ประกอบการที่ต้องนำมาตรฐาน GLOBALG.A.P. ไปใช้

การจัดสัมมนาเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักอินทรีย์สำหรับเกษตรกรรายย่อยและชุมชนในอาเซียน โครงการความร่วมมือด้านเกษตรอินทรีย์ของภูมิภาคอาเซียน

มกอช.เปิดตัวโครงการ/ฟุตพริ้นท์น้ำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหาร

เสน่ห์สมุนไพรไทย กะเพรา

ระบบสารสนเทศฝนหลวงบนคอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัส(Tablet) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart phone(ios Application) หรือ App ฝนหลวง

สำนักกำหนดมาตรฐานมีความประสงค์ ขอข้อคิดเห็น เรื่อง มาตรฐานผักแช่เยือกแข็ง(Codex Standards for Quick Frozen Vegetables)

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 8/2555 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศรายชื่อผู้ส่งแผนการดำเนินการ เพื่อรับคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานกระบวนการตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนการส่งออก (Preclearance Program) ไทย-สหรัฐอเมริกา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้กำหนดจัดงาน

OIE ให้รางวัลนายสัตวแพทย์ไทยคนแรก

มกอช. เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2011 ขององค์กรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation: PAC) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 12-17 มิ.ย. 541 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11