เตือนภัยสินค้าเกษตร

ชิลี เริ่มโครงการแปรสภาพของเสียจากปลา

NZ พบสารปฏิชีวนะส่งผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันลูกสุกร

EU ไม่อนุญาตให้ใช้ Rheum offcinale root extract เป็นสารตั้งต้นในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

EU อนุญาตให้ใช้สารL-leucine ในน้ำตาลเทียมชนิดอัดเม็ดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร

ญี่ปุ่นออกใบอนุญาต ปลาไหลญี่ปุ่น (Japanese Eel) ใหม่

EU ประกาศแนวทางจัดตั้งหน่วยงานที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ (scientific advice body)

UK เพิ่มการใช้ยาในการเลี้ยงสัตว์

IFOAM หารือข้อกำหนดร่วมระหว่างอาหารอินทรีย์กับเทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรม

EU ระงับการใช้วัตถุเจือปนอาหาร สารN – Ethyl (2E, 6Z) – nonadienamide

เกาหลีใต้เพิ่มปริมาณส่งออกทูน่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ส่งออก และผู้ผลิตข้าว ที่ส่งออกข้าวไปจีน ขึ้นทะเบียนกับ กรมวิชาการเกษตร

EC เสนอพิจารณาใช้ GMO ในการผลิตอาหารและอาหารสัตว์

แคนาดา ขาดแคลนบุคลากรในการตรวจสอบเนื้อสัตว์

EU ถกความยั่งยืนในการทำประมงและการจัดการมวลปลาที่ย้ายถิ่นที่อยู่

อินโดฯ กระตุ้นกลุ่มอาเซียน, ประเทศแอฟริกา ให้ยุติการอุดหนุนประมงที่อาจเกิด IUU1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208