ข่าวการประชุมสัมมนา

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษสูงสุด ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

การสัมมนาเรื่อง “สถานการณ์และกฎระเบียบผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของประเทศญี่ปุ่น” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมที เค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปูม้าและฟาร์มเลี้ยงปูทะเล ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมวังใต้ อำเถอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปผลการสัมมนา เรื่อง มุมมองไทยกับการก้าวไปในเวที Codex

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล (มกษ.7401-2552) (ทบทวน)

โครงการสะมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เส้นไหมดิบ เล่ม 2 : เส้นไหมสาวด้วยเครื่องจักร ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

[ดาวน์โหลด] เอกสารสัมมนา เรื่อง "มุมมองไทยกับการก้าวไปเวที Codex" ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มังคุด และทุเรียน (ฉบับทบทวน) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สละ วันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง น้อยหน่า ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 โรงแรมเบลมอนท์ วิลเลจ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการสัมมนา "มุมมองไทยกับการก้าวไปเวที Codex" ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง น้อยหน่า ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

มกอช. ร่วมกับ EC Delegation จัดสัมมนา “EU Rules on Food Labelling” ในวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13