ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพข่าวการสัมภาษณ์สดในรายการ คม ชัด ลึก ประเด็น "มาตรฐานสารพิษตกค้างที่พบในผัก" เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558

ภาพกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้ตรวจรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ในระดับภูมิภาคระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์นิตยสารโพสต์ ทูเดย์ @ Weekly ในเรื่องระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานหารือแนวทางการทำงานร่วมกันด้านอาหารฮาลาล ระหว่างสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Mr. Koichi Okamoto เลขานุการเอกด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่ออำลาตำแหน่งและแนะนำผู้ทำหน้าที่แทนต่อไป

ภาพการประชุมคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป อาเซียนครั้งที่ 20 ณโรงแรม เซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

ภาพงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มกอช. ร่วมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q ในงานพิธีเปิดแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558

มกอช.ทีมแรกที่สุ่มเก็บตัวอย่างแอปเปิ้ลนำเข้าที่เป็นปัญหาการปนเปื้อน

ภาพบรรยากาศ โครงการเกษตรเพื่อชีวิตกิจกรรมการจัดค่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐานสินค้าเกษตร วันศุกร์ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา

ภาพกิจกรรม โครงการประชุมสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง ร่างคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้า และการแจ้งการนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (TAS – License)

ภาพกิจจกรรมโครงการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาความรู้ด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 17-21 ธ.ค. 2557 ณ โครงการชลประทานสกลนครและศูนย์ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

ภาพกิจกรรมงาน วันอาหารโลก 2014” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21