เตือนภัยสินค้าเกษตร

ออสเตรเลียกังวลเกี่ยวกับการนำเข้าเนื้อสุกร

การระบาดของโรคไวรัสนิวแคสเซิลในอิตาลี

สิงคโปร์ประกาศแก้ไขกฎระเบียบด้านอาหารปี 2012

ไต้หวันประกาศร่างแก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร

การขึ้นทะเบียนการใช้ผลิตภัณฑ์สารกำจัดศัตรูพืช

อินเดียห้ามส่งออกฝ้ายดิบ

กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียประกาศอนุญาตนำเข้า (Entry Point) ของผัก ผลไม้สดของไทย

สหภาพยุโรป – ฉลากแสดงแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

การมีผลบังคับใช้ของกฏกระทรวงฉบับใหม่จำนวน ๓ ฉบับของกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย

ญี่ปุ่นเสนอแก้ไข Plant Protection Law

เปิดตัวเว็บไซด์ใหม่เพื่อรวบรวมข้อมูล GEMS/Food

อินโดนีเซีย – โรคไข้หวัดนกเดือนมีนาคม

OIE: การระบาดของโรคไวรัสนิวแคสเซิล (Newcastle) ในประเทศอิสราเอล ขยายเพิ่มมากขึ้น

โควต้านำเข้าสัตว์ปีก ไทย – สหภาพยุโรป

การศึกษาพบว่าน้ำอัดลมมีส่วนประกอบของสารก่อให้เกิดมะเร็งในสัตว์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146