เตือนภัยสินค้าเกษตร

จีนยกระดับข้อบังคับสารเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในอาหาร

ความผิดพลาดในการตรวจสอบสารเร่งเนื้อของไต้หวัน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Schmallenberg และเชื้อ Campylobacter ในฟาร์มปศุสัตว์อียู

โคลัมเบียออกร่างกฎระเบียบน้ำมัน ไขมัน และภาชนะบรรจุอาหารหรือพลาสติกหุ้มอาหารทุกชนิด

รัสเซียห้ามนำเข้าโปรตีนอาหารสัตว์ที่ใช้สัตว์เป็นวัตถุดิบ

บราซิลห้ามนำเข้าสารพันธุกรรมจากสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ยูเครนกวดขันนโยบาย GMO

สหภาพยุโรปออกร่างแก้ไขวิธีการสุ่มตรวจและวิธีการวิเคราะห์สาร Dioxins, Dioxin-like PCBs และ Non-Dioxin-like PCBs

สหภาพยุโรปปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สารเสริมเอนไซม์จากอาหาร สารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร

มาเลย์ยันไม่มีนโยบายตรวจรับรองฮาลาลให้บริษัทข้ามประเทศ

แคนาดาเสนอกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช Penthiopyrad

แคนาดาเสนอกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช Ametoctradin

มาเลเซียออกมาตรการฉุกเฉินอาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์

เกาหลีใต้แก้ไขมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Sudden Oak Death Disease

สหภาพยุโรปปรับปรุงบัญชีรายชื่อสัตว์และสินค้าที่ต้องผ่านการตรวจสอบ ณ ด่านนำเข้าก่อนการส่งเข้าไปวางจำหน่าย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149