ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งาน ระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2557 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงข้อมูลตามสอบสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ท๊อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล พระราม9

พิธีมอบใบรับรองระบบงาน ตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 ขอบข่าย GAP และ Organic ให้แก่สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมการอบรมการใช้งาน ระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องกาละสอง โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

การประชุมหารือภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการเกษตร ไทย - ลาว ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์​ 2557

ภาพกิจกรรมการอบรมการใช้งาน ระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ภาพกิจกรรม การอบรมการใช้งานระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมการใช้งานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรม เดอะ มันตรีนี จังหวัดเชียงราย

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม เรื่อง "การตรวจประเมินฟาร์มเนื้อไก่ และฟาร์มสุกรตามมาตรฐาน GAP ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับหน่วยตรวจ" ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวเปิดโครงการเชื่อมโยงข้อมูลตามสอบสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องเซฟฟายด์ 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

Seminar on "Japanese Food Labelimg Standards" 29 October 2013 Rama Gardens Hotel, Bangkok

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม เอ-วัณ เดอะ รอยัล ครูส พัทยา ชลบุรี

ภาพกิจกรรมงานโครงการเปิดบริการให้การรับรองระบบงานหน่วยตรวจด้านสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อการโอนถ่ายภารกิจ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนา ครบรอบ 11 ปี สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 25561 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21