ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพพิธีงานแถลงข่าว "การกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมการส่งออกผลไม้ฉายรังสีไปอเมริกา" เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ 212 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการรดน้ำดำหัวและขอพรผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556

The training on the ISO/IEC 17065:General requirements for bodies providing product certification March 3rd - 9th 2013

ภาพบรรยากาศการสัมมนา Workshop on GM/HACCP Technical Approach and Requirements for Inspection of Vegetable Processing and Packing Houses Jointly organized by ACFS,DOA and RTE(Berlin) วันที่ 12-16 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ภาพบรรยากาศ การประชุม-ศึกษาดูงานโครงการ CCFICS ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่

ภาพบรรยากาศ "การอบรมหลักสูตร กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือเวียน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน" (สำหรับการทำงาน) เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 4 มกอช.

ภาพพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในวันสถาปณามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 70 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ภาพกิจกรรมงาน งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภายใต้ชื่อ

ภาพกิจกรรมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ-สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

ภาพกิจกรรม การบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของให้แก่เด็กพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา

"งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2555" เมื่อวันที่ 1- 10 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555

งานแถลงข่าวการเปิดตัวหลักสูตร "การจัดการธุรกิจอาหาร" สร้างบุคคลากรเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารไทยรับ AEC

มกอช. รับรองระบบงาน (Accredit) ส.ป.ก. และห้องปฏิบัติการกลางให้เป็นหน่วยรับรอง (CB)

ภาพบรรยากาศการอบรมเรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม 212 อาคาร 2 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20