ภาพข่าวกิจกรรม

งานแถลงข่าวการเปิดตัวหลักสูตร "การจัดการธุรกิจอาหาร" สร้างบุคคลากรเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารไทยรับ AEC

มกอช. รับรองระบบงาน (Accredit) ส.ป.ก. และห้องปฏิบัติการกลางให้เป็นหน่วยรับรอง (CB)

ภาพบรรยากาศการอบรมเรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม 212 อาคาร 2 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

มกอช. จัดนิทรรศการอาหารปลอดภัย ในงาน Thailand Medical Expo 2012 ณ ศุนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

โครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี สำหรับโรงสีข้าว รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ณ วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวพระราชทาน ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ภาพงานพิธีเปิดและลงนามข้อตกลง(MOU) โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออก ปีงบประมาณ 2555

ภาพกิจกรรม งานวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555

ภาพบรรยากาศการสัมมนา มกอช.ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24-26 กันยายน 2555

มกอช. เปิดฉายหนังสั้น Q แมน เกษตรกรไทย หัวใจหล่อมาก

ภาพบรรยากาศกิจกรรม 5 ส. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555

ภาพบรรยากาศ พิธีแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือ "โครงการความร่วมมือพัฒนาขีดความสามรถในการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรเครือข่ายข้าวอินทรีย์ร้อยแก่นสารสินธุ์ด้วยระบบตามสอบ CAT e-smart farm"

ภาพข่าวการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีในการดูแลรักษาหลังการจับและการขนส่งสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555

พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการพัฒนาการตามสอบที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ Q อาสาเยาวชน : การผลิตพืชเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GAP รุ่นที่ 9

ภาพงานพิธีบวงสรวง เปิดกล้องหนังสั้น เรื่อง “Q แมน เกษตรกรไทยหัวใจหล่อมาก ” เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 25551 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21