เตือนภัยสินค้าเกษตร

สหภาพยุโรปออกร่างแก้ไขวิธีการสุ่มตรวจและวิธีการวิเคราะห์สาร Dioxins, Dioxin-like PCBs และ Non-Dioxin-like PCBs

สหภาพยุโรปปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สารเสริมเอนไซม์จากอาหาร สารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร

มาเลย์ยันไม่มีนโยบายตรวจรับรองฮาลาลให้บริษัทข้ามประเทศ

แคนาดาเสนอกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช Penthiopyrad

แคนาดาเสนอกำหนดค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช Ametoctradin

มาเลเซียออกมาตรการฉุกเฉินอาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารสัตว์

เกาหลีใต้แก้ไขมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Sudden Oak Death Disease

สหภาพยุโรปปรับปรุงบัญชีรายชื่อสัตว์และสินค้าที่ต้องผ่านการตรวจสอบ ณ ด่านนำเข้าก่อนการส่งเข้าไปวางจำหน่าย

จีนเข้มสินค้ารังนกหลังพบสารตกค้างในรังนกนำเข้าจากมาเลเซีย

การบริโภคเนื้อแดงเพิ่มความเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคมะเร็ง

คณะมนตรีสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรปไม่เห็นชอบพืชตัดแต่งพันธุกรรม

พบสารหนูเป็นจำนวนมากในซีเรียลบาร์

อุตสาหกรรมสัตว์ปีกและไข่สหรัฐฯ สนับสนุน US-Korea FTA

สหภาพยุโรป - ปัญหาไข่ขาดแคลน

กฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบอาหารเกาหลีใต้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191