ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพการสัมมนา เรื่อง การยกระดับมาตรฐานการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น ณ ห้องโชติกา โรงแรม เซ็นทรัล เพลล์ จ.สมุทรสาคร

การประชุมสามัญประจำปี 2012 ขององค์กรภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation: PAC) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 16-22 มิถุนายน 2555

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล มกอช. ประจำปี 2555 ณ สนามกอล์ฟฟวินด์เซอร์ ปาร์ค & กอล์ฟคลับ กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยในงานพืชสวนโลก Floriade 2012 ณ เมืองเวนโล่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 15-22 เมษายน 2555

ภาพกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)

ภาพบรรยากาศการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความพร้อมสินค้าเกษตรไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

การประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหารระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๓

การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหารระหว่างไทย - ออสเตรเลีย ครั้งที่ ๘

พิธีเปิด Seminar on the Production of Organic Vegetable Seeds for Small-Scale Farmers and Communities in ASEAN

ภาพการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการของ IAF (IAF Technical Committee) ประจำปี ๒๕๕๕ และการประชุมหารือเรื่องการรับรองมาตรฐาน GLOBALG.A.P. กับหน่วยงาน FoodPLUS

การประชุม ASEAN Task Force on Codex ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมสนามซิตี้ กรุงเทพฯ

พิธีลงนามความเข้าใจความร่วมมือในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555

งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 เกษตรสร้างสรรค์ : เศรษฐกิจยั่งยืน ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมการรดน้ำดำหัวและขอพรผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2555

การตรวจเยี่ยมโมเดิร์นเทรดและเก็บตัวอย่างสินค้าเพื่อการวิเคราะห์สารพิษตกค้างยาสัตว์ตกค้างและจุลินทรีย์ พร้อมทั้งตรวจเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21