เตือนภัยสินค้าเกษตร

อัฟริกาใต้เรียกเก็บภาษีการทุ่มตลาดไก่และไก่ไร้กระดูกจากบราซิล

สหภาพยุโรปแก้ไขข้อกำหนดการรับรองการนำเข้าและการเคลื่อนย้ายสินค้า composite product

ออสเตรเลียกังวลเกี่ยวกับการนำเข้าเนื้อสุกร

การระบาดของโรคไวรัสนิวแคสเซิลในอิตาลี

สิงคโปร์ประกาศแก้ไขกฎระเบียบด้านอาหารปี 2012

ไต้หวันประกาศร่างแก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร

การขึ้นทะเบียนการใช้ผลิตภัณฑ์สารกำจัดศัตรูพืช

อินเดียห้ามส่งออกฝ้ายดิบ

กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียประกาศอนุญาตนำเข้า (Entry Point) ของผัก ผลไม้สดของไทย

สหภาพยุโรป – ฉลากแสดงแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

การมีผลบังคับใช้ของกฏกระทรวงฉบับใหม่จำนวน ๓ ฉบับของกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย

ญี่ปุ่นเสนอแก้ไข Plant Protection Law

เปิดตัวเว็บไซด์ใหม่เพื่อรวบรวมข้อมูล GEMS/Food

อินโดนีเซีย – โรคไข้หวัดนกเดือนมีนาคม

OIE: การระบาดของโรคไวรัสนิวแคสเซิล (Newcastle) ในประเทศอิสราเอล ขยายเพิ่มมากขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208