ภาพข่าวกิจกรรม

การประชุม การรับรองระบบงานตามข้อกำหนด Third Party Rule PCHF และ PCAF และความคืบหน้า Food ASEAN MRA เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม การรดน้ำขอพรผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขาสารพิษตกค้าง (The Codex Committee on Pesticide Residues; CCPR) ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 9-14 เมษายน 2561 ณ เมืองไหโข่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน

126 ปี วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ด้านมาตรฐานวัตถุเจือปนในอาหาร ระหว่าง มกอช. และสถาบันมาตรฐาน Feed Additive and preMixture Quality System (FAMI-QS)

มกอช.นำขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคใต้ชายแดน

การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน

ติดตามนายกรัฐมนตรี งานเกษตรอินทรีย์หนองบัวลำภู

การประชุมคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร เรื่องสารปนเปื้อนในอาหาร (Codex Committee on Contaminants in Foods) ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ เมือง Utrecht ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

การประชุมการตรวจประเมินความเท่าเทียม ตามโปรแกรมการรับรองจากบุคคลที่สาม (Third Party Certification Program)

โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน รุ่นที่ 4 ”

มกอช. นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูข้าวสาร Q ครบวงจร จ.ศรีสะเกษ

มกอช.ติดตามงานถั่วลิสงหลังนาในพื้นที่นาแปลงใหญ่ จ.อุบลราชธานี

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ QR Trace On Cloud และ DGT Farm

มกอช.เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการตามมาตรฐานบังคับ การผลิตเชื้อเห็ด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20