ภาพข่าวกิจกรรม

การประชุมการตรวจประเมินความเท่าเทียม ตามโปรแกรมการรับรองจากบุคคลที่สาม (Third Party Certification Program)

โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน รุ่นที่ 4 ”

มกอช. นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูข้าวสาร Q ครบวงจร จ.ศรีสะเกษ

มกอช.ติดตามงานถั่วลิสงหลังนาในพื้นที่นาแปลงใหญ่ จ.อุบลราชธานี

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ QR Trace On Cloud และ DGT Farm

มกอช.เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการตามมาตรฐานบังคับ การผลิตเชื้อเห็ด

มกอช.เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการตามมาตรฐานบังคับ การผลิตเชื้อเห็ด

มกอช.พัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตาม มกษ.9035 เป็นแห่งแรก พร้อมขอรับการรับรองมาตรฐาน GMP

มกอช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผักและผลไม้แปลงใหญ่ จากฟาร์มสู่โรงคัดเชื่อมตลาดนำการผลิต ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

มกอช.ร่วมส่งเสริม-ตรวจตลาดสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ ช่วงเทศกาลตรุษจีน

ภาพกิจกรรมงานคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2560

15 ปี วันสถาปนา มกอช.

พิธีมอบรางวัลฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร ในโครงการเกษตรเพื่อชีวิต " เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" เมื่อวันที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดกระบี่

ภาพกิจกรรมการเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำอินทรีย์ ณ จ.สมุทรสงคราม

งานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก เรื่อง “สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ ก่อสร้างมั่นใจ ปลอดภัยคมนาคม ด้วยการรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20