ข่าวการประชุมสัมมนา

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหมไทยสาวมือ ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร (มาตรฐานบังคับ) เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง มะนาว ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความสามารถด้านสุขอนามัยพืชของไทยให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอต กรุงเทพมหานคร

การสัมมนา เรื่อง กรอบความตกลงยอมรับร่วม สาขาผลิตภัณฑ์อาหารของอาเซียน (ASEAN Sectoral MRA for Prepared Foodsuff Products) ในวันที่ 24-25 ก.ค. 59 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรควัณโรคในโคและกระบือ และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร วันที่ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 59 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ (มาตรฐานบังคับ)

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ใบชาสด ในวันที่ 24 - 25 ก.ค. 59 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย

(ประกาศรายชื่อ) โครงการการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ผักใบตระกูลกะหล่ำและกะหล่ำดอก ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย และข้าว

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลา

โครงการ การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

(ประกาศรายชื่อ) ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์ (PCQI Training: Preventive Controls for Human Food) รุ่นที่ 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13