ข่าวการประชุมสัมมนา

การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐาน เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล(ทบทวน) และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร

โครงการ การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพื่อการรับรองคุณสมบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมเชิงป้องกันบนพื้นฐานความเสี่ยงของอาหารมนุษย์ ในวันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 SeriesAuditor/Lead Auditor Training Course (IRCA Reg. No. A18021)

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กากมันสำปะหลัง ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืดและแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเมล็ดกาแฟอะราบิกา ในวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มันฝรั่งแปรรูป ในวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องหลักการปฏิบัติที่ดีทางด้านสวัสดิภาพสัตว์ : ระบบการผลิตโคนม ในวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากรด้านระบบคุณภาพและการรับรอง

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มาตรฐานบังคับ)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานหลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ.1004-2557) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2559

มกอช. เปิดรับรองระบบงานขอบข่ายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หนุนสินค้า “GI”

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานที่ดีสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มกษ.1004-2557) รุ่นที่ 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12