ข่าวการประชุมสัมมนา

แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ในวันที่ 25-26 มกราคม 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แตงกวา ในวันที่ 14-15 มกราคม 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง พริก และพริกหวาน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25-26 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเซ้นทาราคอนเวนเซ้นเตอร์ ขอนแก่น และครั้งที่ 2 ในวันที่ 27-28 มกราคม 2559 ณ โรงแรมไพลิน จัหวัดสุโขทัย

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวให้ทันงานสุขอนามัยพืชระดับสากล ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอต กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กะหล่ำปลี ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในโครงการ "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" ประจำปี 2559

โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง พริกป่นและการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตพริกป่น

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านระบบคุณภาพและหลักสูตรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร(มกษ)

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “EU rules on Food and Nutrition Labelling and Health Claims” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กำหนดแผนจัดฝึกอบรมประจำปี 2559 กลุ่มส่งเสริมระบบการรับรอง (กสร.) กองส่งเสริมมาตรฐาน

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ประจำปี 2558 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเมื่อวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอต์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ประจำปี 2558 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

โครงการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 5: ศัพท์บัญญัติด้านสุขอนามัยพืช ในวันที่ 30 ส.ค. -1 ก.ย. 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12