เตือนภัยสินค้าเกษตร

รัสเซียก้าวเป็นเป้าหมายส่งออกทูน่าที่สำคัญของเวียดนาม

อินโดนีเซียเพิ่มการนำเข้าเนื้อโค

เวียดนามขยายส่งออกปู ไตรมาสที่ 1-2558

อินโดฯออกกฎกระทรวงฯ ว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัยอาหารจากพืช

IPIFF ขอให้EU มีการปรับกฎหมายเกี่ยวกับอาหารสัตว์

จีนตั้งเป้าหมายกำจัดของเหลือจากการเกษตรขั้นสุดท้าย ให้เป็นศูนย์

ชิลี เริ่มโครงการแปรสภาพของเสียจากปลา

NZ พบสารปฏิชีวนะส่งผลกระทบต่อภูมิคุ้มกันลูกสุกร

EU ไม่อนุญาตให้ใช้ Rheum offcinale root extract เป็นสารตั้งต้นในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

EU อนุญาตให้ใช้สารL-leucine ในน้ำตาลเทียมชนิดอัดเม็ดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร

ญี่ปุ่นออกใบอนุญาต ปลาไหลญี่ปุ่น (Japanese Eel) ใหม่

EU ประกาศแนวทางจัดตั้งหน่วยงานที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ (scientific advice body)

UK เพิ่มการใช้ยาในการเลี้ยงสัตว์

IFOAM หารือข้อกำหนดร่วมระหว่างอาหารอินทรีย์กับเทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรม

EU ระงับการใช้วัตถุเจือปนอาหาร สารN – Ethyl (2E, 6Z) – nonadienamide1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149