ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ความตกลงการค้าเสรี จีน-ออสเตรเลีย

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานมหกรรม 9 ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ

การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้างตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น

การพิจารณาคัดเลือกผู้ประสานงาน (Cooperator) ในโครงการตรวจสอบผลไม้ฉายรังสีก่อนการส่งออก (Preclearance Program) ไทย-สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2557

[ ดาวน์โหลดเอกสาร ] การสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อรองรับการค้าอาเซียน (AEC)

โครงการตรวจสอบผลไม้ฉายรังสีก่อนการส่งออก (Preclearance Program)

ดาวน์โหลด Banner ประชาสัมพันธ์ "Q Restaurant Application" ผ่านช่องทาง Social Media

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์พิธีบวงสรวงและเททองรูปหล่อองค์พระพิรุณทรงนาค

World Accreditation Day : โครงการสัมมนาเนื่องในโอกาสวันรับรองระบบงานโลก 2557

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดมาตรฐานบังคับตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551

โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด 2557

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่รายชื่อหน่วยตรวจ บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด

การประกาศใช้มาตรฐาน ISO/TS 22003 : 2013

ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ชื่อย่อของมาตรฐานสินค้าเกษตร

การปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ มกอช. ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 25571 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11