ภาพข่าวกิจกรรม

มกอช.ติดตามงานถั่วลิสงหลังนาในพื้นที่นาแปลงใหญ่ จ.อุบลราชธานี

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ QR Trace On Cloud และ DGT Farm

มกอช.เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการตามมาตรฐานบังคับ การผลิตเชื้อเห็ด

มกอช.เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการตามมาตรฐานบังคับ การผลิตเชื้อเห็ด

มกอช.พัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตาม มกษ.9035 เป็นแห่งแรก พร้อมขอรับการรับรองมาตรฐาน GMP

มกอช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผักและผลไม้แปลงใหญ่ จากฟาร์มสู่โรงคัดเชื่อมตลาดนำการผลิต ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

มกอช.ร่วมส่งเสริม-ตรวจตลาดสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ ช่วงเทศกาลตรุษจีน

ภาพกิจกรรมงานคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม ระหว่างวันที่ 6-26 พฤศจิกายน 2560

15 ปี วันสถาปนา มกอช.

พิธีมอบรางวัลฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร ในโครงการเกษตรเพื่อชีวิต " เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" เมื่อวันที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดกระบี่

ภาพกิจกรรมการเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำอินทรีย์ ณ จ.สมุทรสงคราม

งานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก เรื่อง “สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ ก่อสร้างมั่นใจ ปลอดภัยคมนาคม ด้วยการรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

มกอช. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงไนจีเรีย ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

การสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด กาดสวนแก้ว

การลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร พร้อมใช้โปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 25601 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21