ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การบริการที่สำนักงานชั่วคราวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แนวทางการดำเนินการพักใช้และโทษของการฝ่าฝืนกรณีถูกพักใช้ใบรับรองระบบงาน

ประกาศคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก (Small Book) เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดหนังสือเล่มเล็ก

การสัมมนาการบูรณาการด่านกักกันสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 - 5 กันยายน 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาการบูรณาการด่านกักกันสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะมันตรินี บูติกรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

การสัมมนาการบูรณาการด่านกักกันสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 - 23 สิงหาคม ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร

การสัมมนาโครงการบูรณาการเกษตรและสหกรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมการยกระดับสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารเปิดบริการให้การรับรองระบบงานหน่วยตรวจตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020

ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการเปิดบริการให้การรับรองระบบงานด้าน GLOBALG.A.P.

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์ของหน่วยงาน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้

ข้าวไทยมีความปลอดภัยสูง ผู้บริโภคไม่ควรตื่นตระหนก

ประกาศรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดมาตรฐานบังคับสำหรับมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน

แผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เรื่อง "สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กับการรับรองระบบหน่วยงานรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร"

สำนักกำหนดมาตรฐานมีความประสงค์ขอข้อคิดเห็น เรื่อง Electronic-Working Group to consider the use of note 161

เอกสารเผยแพร่ การฝึกอบรม เรื่อง "การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร" เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11